Efter en lang weekend med ekspertoplæg, debat og diskussioner, er resultatet af Konsensuskonferencen nu klar!

Havets meget alvorlige tilstand er for alvor gået op for borgerpanelets 14 deltagere og de vil her dele deres bekymringer og anbefalinger til politikerne, som politikerne bør handle på straks. Det drejer sig om helt konkrete områder som borgerne mener der bør tages hånd om. 

 • Udledningen af næringsstoffer i havet skal nedsættes. Der må max udledes 40.000 ton kvælstof. Regeringen skal tænke langsigtet og i helheder.
 • Plastforurening er er alvorligt problem, også i de danske farvande. Der bør være en større indsats for at sikre at forbrug og reduktion af plast reduceres. Et forbud mod engangsplast og øget fokus på genbrug efterlyses. Desuden bør mikro-plast forbydes i kosmetik og dagligvarer.
 • Miljøfarlige stoffer skal reduceres. Danmark lever ikke op til sine forpligtelser og har generelt en uambitiøs indstilling på dette område. Fokus skal være på at beskytte havet mod forurening frem for at overlade det til forbrugerne.
 • Bundslam fra havne bør behandles ligesom forurenet jord, og det opsamlede materiale bør anvendes på land. Skibenes tankskylninger til havs bør forbydes.
 • Havmiljøet skal inddrages i klimadebatten, og der bør arbejdes aktivt for at forbedre havets evne til at optage CO2.
 • Fiskebestanden er ifølge eksperter faldet med 90% siden 1950’erne. Både problematiske fangstmetoder og størrelsen af kvoter skal ændres, og da det kun kan ske i samarbejde med EU, skal Danmark tage det op der. Borgerpanelet anbefaler, at private, firmaer og interessenter kan købe kvoter, for derved at frede fiskene i en periode, ligesom man kan købe arealer i regnskove.
 • Danmark skal i EU regi arbejde for et skånsomt fiskeri og et forbud mod bundtrawl og andre ødelæggende metoder.
 • Mærkning af fangstredskaber og evt. pant, der skal anspore til indsamling af efterladt fiskegrej, bør indføres.
 • Dyrevelfærdsloven skal ændres, så den indeholder specifik ordlyd om, at fisk ikke må lide unødvendigt. Dette skal håndhæves ved skærpet kontrol af dyrevelfærd på fiskerbåde.
 • Forvaltningen af havet er fordelt på adskillige ministerier og styrelser. Én minister bør være ansvarlig for havmiljøet. Det bør være miljøministeren. Der bør udpeges en ombudsmand for havet, der skal fungere som en uvildig og politisk uafhængig instans.
 • Borgerne i Danmark skal vide, hvor det er Danmark ikke opfylder krav om fx beskyttede områder i havet, udledningen af næringsstoffer, samt overfiskeri.
 • Havområder under dansk administration bør få status som juridisk entitet, så der kan rejses sag på vegne af havet i forbindelse med ødelæggelse og misbrug af havets ressourcer.
 • Der mangler bevågenhed om og forståelse for havets betydning for vores allesammens livsgrundlag. Vi skal alle blive mere vidende om havet for at ændre vores mindset, så alle tager ansvar.

Læs slutdokumentet her.